Klage på vedtak fattet av NVE som gir AS Meraker Brug tillatelse til nedlegging av reguleringsanlegg

Klage på vedtak fattet av NVE som gir AS Meraker Brug tillatelse til nedlegging av
reguleringsanlegg – dam Foldsjøen i Homlavassdraget i Malvik kommune i Trøndelag –
datert 05.04.2018 (ref 201305014-44).

Mostadmark Utvikling representerer til sammen 7 lag, foreninger samt et bo- og
arbeidsfellesskap med mennesker med spesielle behov anser seg som berettiget til å påklage
vedtaket.

Les hele klagen i dette vedlegget