Rådmannen går inn for å avslå søknadene om nedtapping av Foldsjøen (Malviknytt.no)

Meraker Bruk AS har søkt om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk ved Foldsjøen.

I den forbindelse ønskes Foldsjøen regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker Meraker Bruk AS om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen.

For dårlig utredet

Malvik kommune har fått medhold hos NVE om utsatt høringsfrist og Malvik kommune sitt svar til høringen skal behandles av kommunestyret 29.mai.

Torsdag denne uken starter den politiske behandlingen av saken og det er lokalpolitikerne i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) som skal behandle saken først.

Til møtet i ARESAM har saksbehandler Lars Slettom i Malvik kommune satt opp følgende tre punkter som innstilling til utvalget:

1. Søknad om bygging av Verksfossen minikraftverk må avslås siden tiltaket vil kunne redusere nasjonale og regionale verneverdier knyttet til naturmangfold, kulturmiljø, landskap og folkehelse. For å kunne åpne for kraftproduksjon i vernede vassdrag, er det en forutsetning at verneverdiene ikke reduseres.

2. Når det gjelder reguleringshøyden for Foldsjødammen, er det behov for å vurdere flere alternative løsninger enn den som foreligger i søknaden med tanke på allmenne interesser. Vannspeilet må sikres i både Litjfoldsjøen og Foldsjøen slik at hensynet til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold blir ivaretatt.

3. Saken er for dårlig utredet. NVE bør kreve en samarbeidsprosess mellom de ulike interessentene for å avdekke muligheter, vilkår og avbøtende tiltak som kan sikre en positiv utvikling for Mostadmark, Foldsjøen og Homlavassdraget. Det er naturlig at Malvik kommune har en sentral rolle i denne prosessen. Resultater fra dette må deretter legges til grunn i videre konsesjonsbehandling.

Sammendrag:

Meraker Bruk AS søker om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk med installert effekt på 0,9 MW. Foldsjøen ønskes regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker de om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen. Utbygging av Verksfossen minikraftverk vil kunne gi vannkraft tilsvarende årsforbruket til 175 husstander.

Samfunnsnytten ved utbyggingen, vurderes av kommunen som mindre enn kostnadene. De ikke-prissatte nytteverdiene knyttet til Homla som vernet vassdrag er store.

Landskapselementet Storfossen med fossesprut og urørt fossefall, Homla naturreservat med viktige naturtyper og rødlistearter samt laks- og sjøørretbestanden i anadrom strekning fra Dølanfossen til utløpet i Hommelvikbukta vil etter kommunens mening påvirkes negativt av omsøkte tiltak. Av hensyn til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold må nye alternativ vurderes framfor å rive Foldsjødammen slik som planlagt. Samarbeid mellom offentlige og private interesser vil kunne sikre en løsning som utvikler verdiene i og rundt Foldsjøen og Mostadmark, i stedet for å forringe dem.

Friluftslivsområdet på Langnesset og Mostadmark jernverk kan knyttes sammen og utvikles. Potensialet er større enn det som utnyttes i dag. Vilkår med krav om avbøtende tiltak er viktig for å sikre store allmenne interesser.

Homla ble varig vernet mot kraftutbygging gjennom «Supplering av Verneplan for vassdrag» i 2005. Stortinget vedtok i 2005 at det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag. Det er en forutsetning at eventuelle utbygginger ikke skal svekke verneverdiene i vassdragene.

Les alle sakspapirene her.

Les også: Vil bygge Verksfossen kraftverk

Les også: Høringsfristen forlenget

Les også: Homla naturreservat vernet i dag

Kilde: Malviknytt.no, 08.05.2017.

Foldsjøen kan bli senket flere meter (Bladet.no)

Foldsjøen kan bli senket fem meter. Foto: Richard Bakken

Meraker Brug har søkt om konsesjon for et kraftverk i Verksfossen nedenfor Foldsjødammen. Hvis den ikke blir godkjent og prosjektet er tilstrekkelig lønnsomt, kan Foldsjøen bli permanent senket med nær 5 meter.

Meraker Brug har også søkt NVE om å ta ned Foldsjødammen til en lav utløpsterskel.

Daglig leder Per Hembre i Meraker Brug forteller at de har to søknader inne til Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) som begge omhandler Foldsjødammens fremtid.

– Bakgrunnen for søknadene er nye flom- og dambruddsbølgeberegninger for Foldsjødammen. Tidligere har Foldsjødammen blitt klassifisert i bruddkonsekvensklasse 2 i damsikkerhetsforskriften, men nye beregninger har ført til at den har blitt flyttet til klasse 3. Det vil si at det er beregnet større konsekvenser ved et dambrudd enn tidligere. Dette fører automatisk til høyere krav til dammen. Situasjonen er at vi nå er marginalt utenfor kravene i forskriftene, og må gjøre noe, sier Hembre. Hembre understreker samtidig at det ikke er noe dramatikk sikkerhetsmessig i dette, da avvikene er veldig beskjedne og det er store sikkerhetsmarginer inne på slike beregninger. For alle praktiske formål er Foldsjødammen like sikker som tidligere. Men det er et strengt regelverk på området som vi må forholde oss til, sier Hembre.

Søker om kraftverk i Verksfossen

Han nevner to punkter hvor de nå ikke tilfredsstiller kravene i forskriftene etter at Foldsjødammen ble en klasse III dam..

–Vi møter ikke kravet til dammens stabilitet ved full dam. Det andre er at bunnluka har for liten kapasitet til å tappe ned Foldsjøen så raskt som kravet er i beredskapsmessig sammenheng. I tillegg er det krav om instrumentelle måling av eventuelle deformasjoner og lekkasjer i dammen som vi heller ikke har på plass. Dette gjør at vi er i brudd med sikkerhetsforskriften. Som dameier har vi reagert med å legge inn to parallelle søknader til NVE, sier Hembre.

Hembre håper at inntektene fra et småkraftverk kan finansiere opprustning av dammen.

–Den ene søknaden gjelder et småkraftverk. Tanken er at ved å få en konsesjon og at prosjektet er såpass lønnsomt at det kan gi nok lønnsomhet til at dammen kan oppgraderes til å møte kravene i forskriften til en klasse III dam. Dermed kan vi sette i stand Foldsjødammen, slik at den tilfredsstiller bruddkonsekvensklasse 3. Da vil ikke vannspeilet i Foldsjøen bli vesentlig påvirket sammenlignet med hva som har vært situasjonen de seinere år.

Kan bli nær 5 meter lavere

Den andre søknaden er et alternativ som går ut på å ta ned Foldsjødammen til en lav utløpsterskel på kote 204 moh.

–Den andre søknaden går på å ta ned dammen slik at vi får en lav utløpsterskel. Det vil føre til at dammen får en klassifisering på null eller en. Det gir mindre ansvar og kostnader for oss som dameier. Situasjonen er i dag at vi har relativt store årlige kostnader til tilsyn, drift og vedlikehold, uten at vi har inntekter. Vi må ha en økonomisk bærekraftig og langsiktig løsning på dette anlegget. Med en lav utløpsterskel på kote 204 moh. vil volumet i magasinet (Foldsjøen) bli mye mindre og konsekvensene ved et dambrudd tilsvarende mindre dramatiske. Det er særlig bebyggelse langs Homla i Hommelvik som er utsatt ved et dambrudd. Denne løsningen vil innebære ca. 5 m lavere vannstand i Foldsjøen sammenlignet med overløpshøyden på dammen i dag, sier Hembre.

–Når får dere en avklaring?

–Det er veldig uforutsigbart og det pleier å ta tid. Men på grunn av situasjonen har NVE sagt at de vil gi søknaden prioritert og jeg regner med at vi må få tilbakemeldinger i løpet av ett års tid. Så må vi bruke et års tid på å vurdere hva vi gjør etter det.

Lavere vannstand også midlertidig

– Det betyr lav vannstand inntil søknaden er behandlet?

–Vi har søkt om dispensasjon om å videreføre manøvreringen med en HRV (høysete regulerte vannstand) som er 2 meter lavere enn dagens overløp på kote 208,9 moh., inntil søknadene er ferdig behandlet av NVE. Det har vi fått godkjent og Foldsjøen skal ha en vannstand som ligger to meter under overløpet, slik at dammen ikke blir belastet med større krefter enn den teoretisk er beregnet til å tåle. Vi kommer til å montere automatisk vannmåler for at NVE kan få logge vannstanden og få oppdaterte verdier for denne hver time gjennom året. Dette er et pålegg fra NVE. I denne forbindelse kan det bli aktuelt å tappe Foldsjøen helt ned i høst for å gjøre monteringen av dette utstyret mulig. Det vil i så fall bli annonsert.

–Fått dere reaksjoner på den lave vannstanden?

–Ja, vi har fått noen telefoner fra hytteeiere. Hovedsakelig fra Litlfoldsjøen, hvor de fleste hyttene ligger, sier Per Hembre, daglig leder i Meraker Brug.

Kilde: Bladet.no 13.10.2016