Komité for Mostadmark (Malviknytt.no)

Formannskapet har satt ned et arbeidsutvalg som skal se nærmere på situasjonen i Mostadmark i dag og framover.

Det kunne ordfører Ingrid Aune (AP) fortelle da hun svarte på en interpellasjon fra Eva Lundemo (H) under mandagens kommunestyremøte.

Det var i forbindelse med avviklingen av barnehagen i Mostadmark at kommunestyret tidligere i perioden vedtok at et slikt utvalg skulle opprettes.

Utvalgets oppgave blir å se nærmere på situasjonen i Mostadmarka i dag og fremover og se på mulige enkelttiltak som kan legge til rette for et fortsatt attraktivt lokalsamfunn i Mostadmark.

Utvalgets arbeidsperiode er 1.januar 2017-1.april 2017, og vil overlevere sine innspill til formannskapet forut for revidering av kommuneplanens arealdel. Til arbeidet i dette utvalget ytes det ikke møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.

I utvalget inngår tre fra kommunestyrets flertall, to fra kommunestyrets mindretall, med intern kjønnsbalanse.

Politisk oppnevnte representanter meldes til varaordfører innen 20. desember.

I tillegg inviteres en rekke lag, foreninger og andre interessenter til å stille med en representant i utvalget:

–          Meråker bruk

–          Skytterlaget

–          Samfunnshuset

–          Jøssåsen landsby

–          Ungdomslaget Mostingen

–          Mostadmark vel

–          Mostadmark IL

Utvalget konstituerer seg selv, og kan supplere seg selv med andre lag/organisasjoner fra Mostadmark-området.

Rådmannen involveres i arbeidet i henhold til kommunestyrets vedtak.

Rådmannen skal bistå med invitasjoner til oppstartmøte, heter det i vedtaket som kommunen nå har gjort.

Kilde: Malviknytt.no 29.11.2016

Hva skjer med Mostadmark? (Malviknytt)

Da kommunestyret vedtok å legge ned Mostadmark Barnehage i april i år ble det samtidig vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på utviklingen av tettstedet framover.

Eva Lundemo (H) har sendt inn en interpellasjonen til ordføreren om temaet, som skal behandles i kommunestyremøtet 31.oktober:

Ordfører.

I kommunestyremøte den 4. april 2016 valgte det politiske flertallet i kommunen, å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I vedtaket står det at barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.
Dette er ingen omkamp for barnehagen i Mostadmark, da barn og ansatte ved Mostadmark Barnehage nå er flyttet til Sandfjæra barnehage.

Det er nå over seks måneder siden representanten, og leder i Utvalg for oppvekst og kultur, Trond Hoseth fra Arbeiderpartiet sto på talerstolen i kommunestyret og sa det var beklagelig at det ble slik, at det politiske flertallet ikke lengre kunne lukke øynene for realitetene.
Representanten Hoseth stilte derfor, på vegne av flertallet forslag om å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I tillegg ble det vedtatt at Formannskapet skulle sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. Formannskapet skulle fastsette mandat og tidsfrist for dette utvalgets arbeid og representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget. Rådmannen skulle i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. I arbeidet med en slik tiltaksplan ble det vedtatt at rådmannen skulle høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne selv mente kunne bidra til å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt.

Som medlem i Formannskap har jeg ikke registrert at det har vært gjort noe for å følge opp dette vedtaket, da utover å flytte barn og ansatte til Hommelvik.

Jeg ber derfor Ordføreren redegjøre for kommunestyret hvordan arbeidet har vært med å følge opp kommunestyrets vedtaket fra 4. april 2016.

Eva Lundemo
Malvik Høyre

 

 

Vedtak i Kommunestyret – 04.04.2016

Barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.

Formannskapet bes sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark, samt fastsette mandat og tidsfrist for utvalgets arbeid.

Representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget.

Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark.

I arbeidet med en slik tiltaksplan skal rådmannen høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne mener kan bidra til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt.

Les hele protokollen her.

Kilde: Malvikbladet.no 09.10.2016