Rådmannen går inn for å avslå søknadene om nedtapping av Foldsjøen (Malviknytt.no)

Meraker Bruk AS har søkt om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk ved Foldsjøen.

I den forbindelse ønskes Foldsjøen regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker Meraker Bruk AS om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen.

For dårlig utredet

Malvik kommune har fått medhold hos NVE om utsatt høringsfrist og Malvik kommune sitt svar til høringen skal behandles av kommunestyret 29.mai.

Torsdag denne uken starter den politiske behandlingen av saken og det er lokalpolitikerne i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) som skal behandle saken først.

Til møtet i ARESAM har saksbehandler Lars Slettom i Malvik kommune satt opp følgende tre punkter som innstilling til utvalget:

1. Søknad om bygging av Verksfossen minikraftverk må avslås siden tiltaket vil kunne redusere nasjonale og regionale verneverdier knyttet til naturmangfold, kulturmiljø, landskap og folkehelse. For å kunne åpne for kraftproduksjon i vernede vassdrag, er det en forutsetning at verneverdiene ikke reduseres.

2. Når det gjelder reguleringshøyden for Foldsjødammen, er det behov for å vurdere flere alternative løsninger enn den som foreligger i søknaden med tanke på allmenne interesser. Vannspeilet må sikres i både Litjfoldsjøen og Foldsjøen slik at hensynet til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold blir ivaretatt.

3. Saken er for dårlig utredet. NVE bør kreve en samarbeidsprosess mellom de ulike interessentene for å avdekke muligheter, vilkår og avbøtende tiltak som kan sikre en positiv utvikling for Mostadmark, Foldsjøen og Homlavassdraget. Det er naturlig at Malvik kommune har en sentral rolle i denne prosessen. Resultater fra dette må deretter legges til grunn i videre konsesjonsbehandling.

Sammendrag:

Meraker Bruk AS søker om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk med installert effekt på 0,9 MW. Foldsjøen ønskes regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker de om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen. Utbygging av Verksfossen minikraftverk vil kunne gi vannkraft tilsvarende årsforbruket til 175 husstander.

Samfunnsnytten ved utbyggingen, vurderes av kommunen som mindre enn kostnadene. De ikke-prissatte nytteverdiene knyttet til Homla som vernet vassdrag er store.

Landskapselementet Storfossen med fossesprut og urørt fossefall, Homla naturreservat med viktige naturtyper og rødlistearter samt laks- og sjøørretbestanden i anadrom strekning fra Dølanfossen til utløpet i Hommelvikbukta vil etter kommunens mening påvirkes negativt av omsøkte tiltak. Av hensyn til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold må nye alternativ vurderes framfor å rive Foldsjødammen slik som planlagt. Samarbeid mellom offentlige og private interesser vil kunne sikre en løsning som utvikler verdiene i og rundt Foldsjøen og Mostadmark, i stedet for å forringe dem.

Friluftslivsområdet på Langnesset og Mostadmark jernverk kan knyttes sammen og utvikles. Potensialet er større enn det som utnyttes i dag. Vilkår med krav om avbøtende tiltak er viktig for å sikre store allmenne interesser.

Homla ble varig vernet mot kraftutbygging gjennom «Supplering av Verneplan for vassdrag» i 2005. Stortinget vedtok i 2005 at det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag. Det er en forutsetning at eventuelle utbygginger ikke skal svekke verneverdiene i vassdragene.

Les alle sakspapirene her.

Les også: Vil bygge Verksfossen kraftverk

Les også: Høringsfristen forlenget

Les også: Homla naturreservat vernet i dag

Kilde: Malviknytt.no, 08.05.2017.

Sommeropera på Jernverket (Malviknytt.no)

Ingrid Nyhus

Til sommeren blir det opera på Jernverket ved Foldsjøen, og på mandag møttes koret for første gang.

Det har vært jobbet med planene om dette i lang tid og nå er en organisasjon, Opera Jernverket på plass og mandag kveld møttes operakoret for sin første prøve.

– Det har meldt seg et tjuetalls korister til prosjektet og de møtes for første gang i kveld til en enkel oppvarming og sangprøver, forteller Ingrid Nyhus.

Tre forestillinger

Hun er prosjektleder og produsent av forestillingen og er den som skal legge alt til rette for alle.

– Vi legger opp til tre forestillinger med premiere fredag 7.juli og forestillinger den 8. og 9. med jernverket i Mostadmarka som bakgrunnskulisse.

På sikt er planene å få skrevet en lokal forestilling med utgangspunkt i Jernverkets historie, men denne gangen er det operaen «Forbudsrepublikken» av Jon M Skogstad (musikk) og Håkon Sundaune (libretto). Jon M Skogstad er også orkesterleder, kordirigent i tillegg til at han skal spille cemballo.

– Musikken er av typen Fransk barokk, sånn som intromelodien til Eurovisjonens TV-sendinger. Den er litt swingende og da må vi ha med strykere og et cemballo passer jo fint, vi får håpet været tillater det, forteller Ingrid.

Forbudsrepublikken

Forbudsrepublikken er en satirisk opera som handler om helsefanatisme og moral i en verden som holder på å bli for streng. Det er et klassisk kjærlighetsdrama i tre akter, med fem hovedroller og kor. Den ble skrevet for en del år tilbake da blant annet røykeloven ble innført.

– De to skaperne av operaen fikk følelsen av at alt det som var litt vanskelig ble forbudt, og det måtte de skrive en opera om, forteller Ingrid Nyhus.

Regissør er Eli Sørensen fra Selbu som skal holde styr på koristene og de fem solistene som skal bekle rollene.

Kilde: Malviknytt.no 25.04.2017

Følg Elgene i Mostadmarka (Malviknytt.no)

Nå kan du følge tre av elgene som befinner seg i Mostadmarka på grensen til Selbu og som er med på «Elgmerkeprosjektet» som følge av påvist skrantesyke på elg.

41 elg er nå merket med GPS-sender, og tre av elgene befinner seg i Mostadmarka, resten av elgene befinner seg i Klæbu, Stjørdal, Tydal, Meråker og Selbu, skriver MAlvik kommune på sine nettsider.

Elgene ble merket ved hjelp av helikopter i løpet av februar og mars. Bevegelsene til elgene i terrenget kan følges på www.dyreposisjoner.no.

Gjennom prosjektet vil forvaltningsmyndigheter og forskere kunne få ny kunnskap om forekomst, utbredelse og eventuell spredning av skrantesyke i årene som kommer.

GPS-senderne vil også vise hvordan elg bruker arealene til ulike årstider.

Ved utgangen av mars er det tre elger som oppholder seg innenfor kommunegrensen.

Det er individ C2268, C 2269 og C2287.

Kilde: Malviknytt.no 29.03.2017

Alt ligger til rette for å blåse nytt liv i bygda (Bladet.no)

F.v. Frank Schmiemann, Odd Bjørkli, Bernt-Ole Ravlum, Ole Christian Iversen, Solvi Skogstad, Anita Fredriksen, Jim Rune Krogstad, Per Hembre, Karin Renå, Stig Oddbjørn Aas, Johannes Stöhr, John-Atle Skjerve, Håvard Rønning og Laila Tøndel. Foto: Ole H. Sveian
Mostadmarkutvalget møttes for andre gang denne uka.

Arbeidsutvalget for Mostadmark og leder Stig Oddbjørn Aas har fått et rikholdig materiale å arbeide med.

Mandag møttes de for andre gang.

– Vi er en gruppe på femten personer som er bredt sammensatt fra lag og foreninger, politikere, Malvik kommune og Meraker Brug, sier Aas.

Han forteller at på mandagens møte kom det fram ideer og en del ting som de skal se nærmere på.

– Vi har etablert en arbeidsgruppe på fem personer som består av Karin Renå, Johannes Stöhr, Ole Hermann Sveian, Per Hembre og meg. Det er litt tidlig å legge frem saker til avisa, før vi har sett nærmere på dem. Men det er ikke noen hemmelighet at hvis bygda skal utvikle seg, så trenger vi tilflytting av nye mostinger også trenger vi næringsutvikling. Vi sliter også med dårlig internett. I tillegg er det en del enkeltsaker som har kommet på bordet, sier Aas som er litt forsiktig med å komme med for mange detaljer før de skal legge frem saken til kommunestyret i april.

– En del av det vi diskuterer må inn i arealplanen som skal vedtas av kommunestyret i april.

Vei til Sveberg

– Noe mer kan du vel komme med?

– Vi kunne tenkt oss en vei til Sveberg. Men vi er i tenkeboksen ennå og flere av ideene vi har på bordet ligger fram i tid. Å få fart i Mostadmark er ikke noe som blir gjort over natta. Men internett er noe som vi bør få en løsning på snart, sier Aas

Foldsjøen

Foldsjøen er også en viktig del av Mostadmark.

– Mange i bygda er oppsatt på å bevare den. Derfor er det fint at Meraker Brug er med i utvalget, slik at de kommer til orde i alle sakene. Det gjelder også tilflytting av nye mostinger. Da trengs det boligbygging og Meraker Brug, som er den største grunneieren i bygda, vil være en sentral aktør.

– Tror du at dere vil få liv i bygda?

– Ja, det tror jeg. Ellers ville vi ikke har holdt på dette. Men hvordan og hvilke tiltak som skal til, er litt for tidlig å si ennå. Og er det noen som har noen gode ideer vil vi gjerne at de tar kontakt, slik at vi kan ta dem med i arbeidet. Hvis det er noen som kan tenke seg å videreutvikle Mostadmark med ideer og penger, så er de hjertelig velkommen.

Har sovet

Han er klar på at bygda har sovet i timen.

– Ja, og derfor må vi se hva vi kan gjøre selv for å sette Mostadmark på kartet. Engasjementet i gruppa er sterkt. Og det kom mye folk på folkemøtet, så det lover godt.

– Er det håp for Mostadmark?

– Ja, det vil jeg absolutt si. En del er opp til oss selv, men det ser ut for at vi trenger noen døråpnere. Vi har mange av de samme utfordringene som andre bygder, men har en fordel med at vi har en ganske sentral beliggenhet. Vi har kort avstand til både Trondheim og flyplassen. I tillegg har vi en stor arbeidsgiver i Jøssåsen Landsby. Så alt ligger til rette for at vi kan blåse liv i bygda igjen, sier Stig Torbjørn Aas, leder av utvalget.

Kilde: Bladet 10.02.2017

 

Komité for Mostadmark (Malviknytt.no)

Formannskapet har satt ned et arbeidsutvalg som skal se nærmere på situasjonen i Mostadmark i dag og framover.

Det kunne ordfører Ingrid Aune (AP) fortelle da hun svarte på en interpellasjon fra Eva Lundemo (H) under mandagens kommunestyremøte.

Det var i forbindelse med avviklingen av barnehagen i Mostadmark at kommunestyret tidligere i perioden vedtok at et slikt utvalg skulle opprettes.

Utvalgets oppgave blir å se nærmere på situasjonen i Mostadmarka i dag og fremover og se på mulige enkelttiltak som kan legge til rette for et fortsatt attraktivt lokalsamfunn i Mostadmark.

Utvalgets arbeidsperiode er 1.januar 2017-1.april 2017, og vil overlevere sine innspill til formannskapet forut for revidering av kommuneplanens arealdel. Til arbeidet i dette utvalget ytes det ikke møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.

I utvalget inngår tre fra kommunestyrets flertall, to fra kommunestyrets mindretall, med intern kjønnsbalanse.

Politisk oppnevnte representanter meldes til varaordfører innen 20. desember.

I tillegg inviteres en rekke lag, foreninger og andre interessenter til å stille med en representant i utvalget:

–          Meråker bruk

–          Skytterlaget

–          Samfunnshuset

–          Jøssåsen landsby

–          Ungdomslaget Mostingen

–          Mostadmark vel

–          Mostadmark IL

Utvalget konstituerer seg selv, og kan supplere seg selv med andre lag/organisasjoner fra Mostadmark-området.

Rådmannen involveres i arbeidet i henhold til kommunestyrets vedtak.

Rådmannen skal bistå med invitasjoner til oppstartmøte, heter det i vedtaket som kommunen nå har gjort.

Kilde: Malviknytt.no 29.11.2016

Hva skjer med Mostadmark? (Malviknytt)

Da kommunestyret vedtok å legge ned Mostadmark Barnehage i april i år ble det samtidig vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på utviklingen av tettstedet framover.

Eva Lundemo (H) har sendt inn en interpellasjonen til ordføreren om temaet, som skal behandles i kommunestyremøtet 31.oktober:

Ordfører.

I kommunestyremøte den 4. april 2016 valgte det politiske flertallet i kommunen, å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I vedtaket står det at barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.
Dette er ingen omkamp for barnehagen i Mostadmark, da barn og ansatte ved Mostadmark Barnehage nå er flyttet til Sandfjæra barnehage.

Det er nå over seks måneder siden representanten, og leder i Utvalg for oppvekst og kultur, Trond Hoseth fra Arbeiderpartiet sto på talerstolen i kommunestyret og sa det var beklagelig at det ble slik, at det politiske flertallet ikke lengre kunne lukke øynene for realitetene.
Representanten Hoseth stilte derfor, på vegne av flertallet forslag om å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I tillegg ble det vedtatt at Formannskapet skulle sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. Formannskapet skulle fastsette mandat og tidsfrist for dette utvalgets arbeid og representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget. Rådmannen skulle i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. I arbeidet med en slik tiltaksplan ble det vedtatt at rådmannen skulle høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne selv mente kunne bidra til å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt.

Som medlem i Formannskap har jeg ikke registrert at det har vært gjort noe for å følge opp dette vedtaket, da utover å flytte barn og ansatte til Hommelvik.

Jeg ber derfor Ordføreren redegjøre for kommunestyret hvordan arbeidet har vært med å følge opp kommunestyrets vedtaket fra 4. april 2016.

Eva Lundemo
Malvik Høyre

 

 

Vedtak i Kommunestyret – 04.04.2016

Barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.

Formannskapet bes sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark, samt fastsette mandat og tidsfrist for utvalgets arbeid.

Representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget.

Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark.

I arbeidet med en slik tiltaksplan skal rådmannen høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne mener kan bidra til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt.

Les hele protokollen her.

Kilde: Malvikbladet.no 09.10.2016

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Del med andre da vel :-)