Foldsjødemningen – valg av utbedringsalternativ

Kommunestyret vedtok i kveld følgende: “Kommunestyret vedtar utbedringsalternativ 2 med høyeste regulerte vannstand (HRV) kote 206,9 for damanlegget på Foldsjøen”.

I sin saksutredning skriver rådmannen blant annet, “for Malvik kommune er NVE og OED sine tilbakemeldinger avklarende for økonomi og videre prosess i arbeidet med damanlegget. Når kommunestyret har gjort vedtak om HRV, skjer følgende: anskaffelse av konsulent til oppfølging av prosjektet ny flomberegning utarbeides og godkjennes av NVE flomsonekartlegging gjennomføres for Homla/Nævra for å synliggjøre flomsonene ved ulike flomsituasjoner framover med ny klimaprofil ny dambruddbølgeberegning utarbeides og sendes over til NVE, denne skal ikke godkjennes søknad om reklassifisering av damanlegget utarbeides og sendes inn til NVE dersom nye beregninger mot formodning viser at det kan være aktuelt ny teknisk plan for damanlegget på Foldsjøen utarbeides og godkjennes av NVE før arbeidet med damanlegget kan settes i gang.                                           Anskaffelse av konsulent vil gi prosjektet oppdaterte kostnader for prosjektering og oppfølging av prosjektet. Arbeidet med teknisk plan vil gi oppdaterte kostnader for oppgraderingen av damanlegget. Rådmannen vil legge fram en egen politisk sak om bevilgning hvor kostnader til prosjektering, gjennomføring og drift blir presentert”. Konkret betyr dette at en vannstand på kote 206,9 vil gi et tilfredsstillende vannspeil i Foldsjøen og Litjfoldsjøen.

Mostadmark Utvikling takker administrasjonen for godt utført arbeide samt flertallet i kommunestyret som sikret at Foldsjøen også i fremtiden vil fremstå som et flott rekreasjonsområde for kommunens innbyggere.                           Kristian Rolstad                                                                          Leder Mostadmark Utvikling

 

Økonomisk støtte

Økonomisk støtte

Mostadmark Utvikling har mottatt økonomisk støtte til drift av foreninga på i alt kr 10.000.- fra Malvik kommune. Støtten kommer meget med og vi takker kommunestyret for bidraget.

Kristian Rolstad                                                                                        Leder

 

Samtaler med Malvik kommune og AS Meraker Brug

På initiativ fra Mostadmark Utvikling (MU) ble det i går fredag den 28.februar avholdt møte med rådmann Carl-Jacob Midttun, Ann-Inger Enge, Lars Slettom – Malvik kommune (MK) og daglig Leder Per Hembre og Rune Langøy – AS Meraker Brug (MB). Fra MU møtte Stig Oddbjørn Aas og Kristian Rolstad. Agenda for møte var 1) Om MB hadde planer for nytt boligfelt på Løva og nytt felt for fritidseiendommer ved Jøssåstjønna jfr nylig vedtak i kommuneplanenes arealdel. 2) Opparbeidelse av Langnesset / Mila som friluftsområde.

1) Per Hembre informert om at MB ikke hadde sett på saken og kunne heller ikke si noe nærmere om dette nå. Det Hembre var veldig klar på var at for å kunne utvikle disse områdene var de helt avhengig av økonomisk støtte fra eksempelvis kommunen. Hembre viste til et prosjekt i Stjørdal der kommunen hadde bidratt med dekning av kostnader til nødvendig infrastruktur frem til tomtegrensa. Nærmere konklusjon ble ikke gjort. Mostadmark Utvikling følger opp saken på et senere tidspunkt.

2)Malvik kommune har inngått en 40-års leieavtale med AS Meraker Brug om leie av Langnesset / Mila hvor området skal stilles til disposisjon for allmennheten til friluftsformål. Det er kommunen som har ansvaret for gjennomføringen av avtalen som har klare føringer. AS Meraker Brug har sagt seg villig til å bidra noe økonomisk i dette. Mostadmark Utvikling påpekte viktigheten av at det det ble utarbeidet en plan for det arbeidet som skulle gjøres. Midttun sa seg enig i dette. Mostadmark Utvikling informerte om at vi fortsatt ønsker å bli involvert i planleggingen og i det arbeidet som skulle gjøres. Mostadmark Utvikling har nedsatt en egen dugnadsgruppe for dette. Midttun sa at kommunen satte stor pris på det engasjement MU har. Vi påpekte også viktigheten av at det ble iverksatt tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området. Eksempel på et snarlig tiltak kan være nedsettelse av fartsgrensen, noe MU har spilt inn tidligere. Rådmannen sa at de skulle følge opp dette.                                                                      Vi sa at MU hadde et sterkt ønske om at det ble oppnevnt en kontaktperson som vi skal forholde oss til og som har de nødvendige fullmakter for det arbeidet som skal gjøres. Rådmannen sa at dette ville bli gjort.

Rådmannen informerte om at utvalg for areal og samfunnsplanlegging torsdag denne uke vedtok plan for utbedring av Foldsjødemningen der høyeste regulerte vannstand skal ligge på kote 206,9. Dette vil gi tilfredsstillende vannstand både i Foldsjøen og Litjfoldsjøen og er helt overensstemmelse med de innspill MU har hatt i saken. Saken sluttbehandles i kommunestyret 30.mars.

Mostadmark Utvikling vil takke Malvik kommune og AS Meraker Brug for et konstruktivt møte og ser fram til videre samarbeide både om dette og andre saker.

Kristian Rolstad

Det kan og nevnes at Mostadmark Utvikling ved stigruppa har oversendt forslag til avtale for opparbeidelse av tre turstitraseer. Nærmere informasjon kommer når avtalen er godkjent av AS Meraker Brug

AVTALE OM FOLDSJØDEMNINGEN

I et møte med rådmann Carl-Jakob Midtun i dag kunne han opplyse om at Meraker Brug AS og Malvik kommune i går (25.6) inngikk en avtale om Foldsjødemningen. For alle som bruker Foldsjøen og området rundt er dette en gledens dag. Rådmannen vil nå følge opp saken i tråd med kommunestyrets vedtak tidligere i år.

I avtalen skal det også være tatt inn et punkt om at det skal arbeides for en fremtidig Statlig sikring av området rundt Langnesset. Meraker Brug AS har også forpliktet seg til å bidra til videre utvikling av Foldsjøområdet.

Mostadmark Utvikling

Kristian Rolstad

 

Foldsjødemningen – kommunestyrets behandling

GLADSAK:

Kommunestyret har nettopp avsluttet behandlingen om hvorvidt kommunen skal ta over ansvaret for Foldsjødemningen fra AS Meraker Brug.                                       Et nesten samlet kommunestyret var svært fornøyd med og kommenterte at dette ville bidra til å sikre og fremme de allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Malvik. Kun Fremskrittspartiet tre medlemmer var uenig og stemte mot dette. Nå skal rådmannen gjennomføre og avslutte forhandlinger med AS Meraker Bruk om selve avtalen.          AS Meraker Brug har signalisert at de ønsker å være med å bidra til utvikling av bl.a Langnesset som frilufts- rekreasjonsområde noe som er svært positivt.      Kommunestyret vil få fremlagt sak om utbedringsalternativ med tilhørende finansiering når NVE (Norges vassdrag og energiverk) har vurdert konsesjonsplikten. For Mostadmark- og Malvik samfunnet er dette en skikkelig gladsak. Mostadmark Utvikling setter pris på den støtten som nesten hele kommunestyret her har gitt og som er i tråd med kommunestyrets vedtak om at kommunen skal være med å bidra til vekst og utvikling i Mostadmark

Kristian Rolstad                                                                                Leder Mostadmark Utvikling

 

Foldsjødemningen

Gladnyhet!

Formannskapet har i dag mot Fremskrittpartiets stemme vedtatt at kommunen skal overta Foldsjødemningen fra Meraker Brug as.

Saken oversendes nå kommunestyret for endelig behandling den 28.januar.

Dette er en skikkelig gladmelding for oss mostinger og alle andre som bruker Foldsjøen som rekreasjonsområde

Kristian Rolstad

Mostadmark Utvikling

Foldsjødemningen

Gladnyhet nr en 2019.

Rådmannen innstiller på at Malvik kommune skal overta eierskapet til demningen på Foldsjøen. Rådmannen har gjennom dialog med Meraker Brug as kommet frem til et forslag til avtale som nå settes på dagsorden til formannskapet og kommunestyret. Følgende innstilling fremmes:

  1. Malvik kommune inngår en privatrettslig avtale med AS Meraker Brug om å overta eierskapet til damanlegget på Foldsjøen med tilhørende ansvar og forpliktelser. Formålet
    er å sikre og fremme allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Mostadmark.
  2. AS Meraker Brug får klausul i avtalen om gjenkjøp av damanlegget på Foldsjøen. Ved gjenkjøp skal gjenkjøpsprisen fastsettes til damanleggets tekniske verdi på gjenkjøpstidspunktet. Avtalen tinglyses.
  3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med AS Meraker Brug på vegne av Malvik kommune.
  4. Når eierskapet til damanlegget er avklart, må Malvik kommune oppfylle lovpålagte krav og ta stilling til hvordan damanlegget skal utformes. Rådmannen vurderer ny
    miljømessig utforming med HRV på kote 206,9 (alternativ 2), som det beste alternativet. Rådmannen tar forbehold i forhold til eventuelle krav om konsesjon knyttet til ombyggingstiltak på damanlegget som kan ha betydning for økonomi og prosess. Rådmannen bes legge fram ny sak om valg av utbedringsalternativ med tilhørende finansiering til politisk behandling når NVE har vurdert konsesjonsplikten.

Mostadmark Utvikling er meget godt fornøyd med, og som når det gjelder vannstanden i Foldsjøen, er helt i tråd med vår høringsuttalelse til NVE ved behandling av konsesjons-søknaden. Dette vil sikre tilfredsstillende vannstand både i Foldsjøen og Litjfoldsjøen. Vi må nå sette vår lit til at kommunens politikere følger rådmannen  innstilling slik at Foldsjøen også i fremtiden kan fremstå som en viktig arena for kommunens innbyggere. Vi får også håpe på at NVE stiller seg positiv til  den avtalen som nå foreligger. NVE skal godkjenne konsesjonsplikten.

 

 

NVE opprettholder sitt vedtak

I brev datert 29.06.2018 skriver NVE følgende, ” Vedtak om tillatelse til nedlegging av dam Foldsjøen av 5.4.2018 er påklaget av Malvik kommune, Mostadmark Utvikling Trondheimsregionens friluftsråd og Leif Sollihaug.

Alle klagene er gitt innen klagefristen og tilfredsstiller de øvrige vilkår for klagerett i forvaltningslovens kapittel VI. NVE har forberedt klagene i tråd med forvaltningsloven §33.

Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 5.4.2018.

Klagene oversendes derfor Olje- og energidepartementet (OED) til endelig avgjørelse”.

Med bakgrunn i saksbehandling og argumentasjon var det ingen stor overraskelse for Mostadmark Utvikling at NVE  opprettholder sitt vedtak. Dette er sterkt beklagelig. Nå får vi  håpe at departementet ikke bare vurderer saken ensidig ut fra et bedriftsøkonomisk hensyn, men også tar hensyn til hvor viktig Foldsjøen er for allmennheten. Vi får krysse fingrene for at departementet kommer frem til en annen konklusjon og fatter vedtak om at Foldsjødemningen ikke skal nedlegges i tråd med grunneiers søknad og NVE`s vedtak.

AS Meraker Brug har ikke kommentert noen av klagene.

Kristian Rolstad

Leder

NVE vedtak om Meraker Bruks søknad om riving av Foldsjødemningen og bygging av Verksesfossen minikraftverk

NVE har nå fattet vedtak i Meraker Brug`s søknader om tillatelse til nedlegging av Foldsjødemningen og søknad om bygging av minikraftverk.

Følgende vedtak er fattet;                                                                     1)Meraker Brug gis tillatelse til nedlegging av Foldsjødemningen. Dagens demning vil hvis vedtaket blir stående bli redusert med 4.9m.                                                          2)Meraker Brug gis ikke tillatelse til bygging av Verkesfossen minikraftverk.                                                                                  For begge vedtakene er det en klagefrist på 3 uker. Styret i MU vil ta saken til behandling i styremøte 11.april.

Hele saken finnes på NVE sin hjemmeside under avsnitt konsesjonssaker