Nei til utbygging av vindkraft

 NEI TIL UTBYGGING AV VINDKRAFT I LEKSDAL STATSALMENING – DEBATTINNLEGG BLADET

Mostadmark Utvikling (MU) ble stiftet 2.oktober 2017 og er en sammenslutning av lag og foreninger med tilhørighet i Mostadmark. Mostadmark Utvikling skal bidra til at Mostadmarksamfunnet får en positiv utvikling samt tilrettelegge for vekst i bygda.

Mostadmark Utvikling er meget bekymret for Arise AB sine planer om etablering av en vindmøllepark i Leksdal statsallmenning. Bladet har i en rekke artikler / debattinnlegg omtalt saken. Vindparken er planlagt bygd i området Vennafjellet mellom Elvran og Jøssåsen i Mostadmark. Ifølge tilgjengelig informasjon ønsker selskapet å se på muligheten for oppføring av ca. 30 vindturbiner. Disse er 200 meter høge og det er behov for bygging av ca. 35 kilometer veg. Det er opplyst at vindparken kan bli mindre eller større.

Utbygging av et vindkraftanlegg med slike dimensjoner innebærer betydelige arealinngrep og store naturødeleggelser. Mostadmark Utvikling er sterkt imot utbygging av vindkraft i sårbare og verdifulle natur- og turområder. Området det her er snakk om er i all hovedsak ett sammenhengende skogsområdet som nærmest kan defineres som uberørt villmark. Det finnes ikke mange slike sammenhengende naturområder som ligger så tett opp til et så stort befolkningsgrunnlag (Stjørdal, Malvik og Selbu). Området benyttes også som utmarksområdet for beitenæringen.

Det planlagte område er statsallmenning og tilhører dermed befolkningen. I sitt verdigrunnlag reklamerer Statskog for at de skal sikre fellesskapets verdier for fremtiden. De reklamerer med «Vi gir deg naturen». Videre skriver Statskog at de ønsker at befolkningen skal få oppleve Norge sammen med Statskog. En statsallmenning skal ta vare på viktige sammenhengende natur- og villmarksområder både for dagens og kommende generasjoner. Etter vårt syn harmonerer en vindkraftutbygging i dette området svært dårlig med Statskogs eget verdigrunnlag samt formålene både i Naturmangfoldloven og Friluftsloven.

Naturmangfoldloven, «Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur».

Friluftsloven, «Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes».

For fremtiden trengs fornybar energi for å fase ut fossil energi, ingen tvil om det, men vi er også avhengig av en robust og intakt natur. Derfor er samfunnet avhengig av at myndigheter på alle nivå finner løsninger som både stanser klimaendringene og samtidig tar var på naturen.

Utbygging av en vindkraftpark medfører store konsekvenser som blant annet.

  • Viktige natur- og turområder bygges ned.
  • Viktige leveområder for mange viltarter forstyrres og i verste fall ødelegges helt.
  • Viktige nærområder for befolkningen forringes kraftig.
  • Områder for beitenæringen ødelegges.
  • Forstyrrelser i form av støy.

Derfor er det viktig at nå når Stjørdal kommune skal ta stilling til henvendelsen fra Arise AS at slike forhold vektlegges meget tungt. Ikke at en vindkraftutbygging vil gi arbeidsplasser, økte skatteinntekter og oppdrag til næringslivet. Heller ikke at det tenkes strategisk til kommunens søknad om etablering av en batterifabrikk. Mostadmark Utvikling mener at kommunen så raskt som mulig må ta stilling til henvendelsen fra Arise AS. Både for søker og for alle som benytter de planlagte områdene er det viktig at et avslag fattes så tidlig som mulig. Dette for å unngå at behandling av naturskadelige prosjekter, i strid med naturmangfoldloven og friluftsloven, beslaglegger tid og ressurser i det politiske systemet. Mostadmark Utvikling er innforstått med at henvendelsen fra Arise AB må behandles på en korrekt måte.  Derfor er det viktig at kommunen gjennomfører en god medvirkningsprosess før en eventuell søknad kommer til politisk behandling. Dette inkluderer medvirkning både fra lokalbefolkningen og interesseorganisasjoner. En faktabasert informasjon om konsekvensene (konsekvensanalyse) for prosjektet må komme på et tidligst mulig tidspunkt.

Mostadmark Utvikling forutsetter at utbyggers næringsinteresser ikke stiller sterkere enn befolkningens samlede interesser.

Leder Mostadmark Utvikling

Kristian Rolstad

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar