Foldsjødemningen

Gladnyhet nr en 2019.

Rådmannen innstiller på at Malvik kommune skal overta eierskapet til demningen på Foldsjøen. Rådmannen har gjennom dialog med Meraker Brug as kommet frem til et forslag til avtale som nå settes på dagsorden til formannskapet og kommunestyret. Følgende innstilling fremmes:

  1. Malvik kommune inngår en privatrettslig avtale med AS Meraker Brug om å overta eierskapet til damanlegget på Foldsjøen med tilhørende ansvar og forpliktelser. Formålet
    er å sikre og fremme allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Mostadmark.
  2. AS Meraker Brug får klausul i avtalen om gjenkjøp av damanlegget på Foldsjøen. Ved gjenkjøp skal gjenkjøpsprisen fastsettes til damanleggets tekniske verdi på gjenkjøpstidspunktet. Avtalen tinglyses.
  3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med AS Meraker Brug på vegne av Malvik kommune.
  4. Når eierskapet til damanlegget er avklart, må Malvik kommune oppfylle lovpålagte krav og ta stilling til hvordan damanlegget skal utformes. Rådmannen vurderer ny
    miljømessig utforming med HRV på kote 206,9 (alternativ 2), som det beste alternativet. Rådmannen tar forbehold i forhold til eventuelle krav om konsesjon knyttet til ombyggingstiltak på damanlegget som kan ha betydning for økonomi og prosess. Rådmannen bes legge fram ny sak om valg av utbedringsalternativ med tilhørende finansiering til politisk behandling når NVE har vurdert konsesjonsplikten.

Mostadmark Utvikling er meget godt fornøyd med, og som når det gjelder vannstanden i Foldsjøen, er helt i tråd med vår høringsuttalelse til NVE ved behandling av konsesjons-søknaden. Dette vil sikre tilfredsstillende vannstand både i Foldsjøen og Litjfoldsjøen. Vi må nå sette vår lit til at kommunens politikere følger rådmannen  innstilling slik at Foldsjøen også i fremtiden kan fremstå som en viktig arena for kommunens innbyggere. Vi får også håpe på at NVE stiller seg positiv til  den avtalen som nå foreligger. NVE skal godkjenne konsesjonsplikten.

 

 

Legg igjen en kommentar